Doğru Okulu Seçmek

Çocuğunuz için okul veya öğretmen seçmek içinden çıkılmaz bir sürece dönüşebiliyor. Anne babaların büyük çoğunluğu “en iyi” olan seçeneği arıyor. Bakanlığın, adrese dayalı olarak belirlediği okul dışındaki seçeneklere kayıt yaptırabilmek (“başarılı” olarak tanımlanan devlet okulları da dahil olmak üzere) belirli bir bütçe veya çaba gerektiriyor.

Okul arayışına giren anne babalar, çocukları için okul seçme deneyimini yaşamış tanıdıkların tavsiyelerinden etkileniyorlar.  “Falanca okulda filanca öğretmen var, çok iyi öğretmen.”, “Biz çocuğu falanca koleje gönderdik, çok memnunuz.”, “Sakın çocuğunuzu filanca okula vermeyin, çok kötü”, gibi tavsiye cümleleri havada uçuşur.

Alınan ürünün (eğitim), bütün alıcılar (çocuklar ve veliler) için aynı sonuca ulaşması mümkün olmadığı için tavsiyeler de birbirinden farklıdır.

Anne babalar, tanıdıkların tavsiyelerine ek olarak

  • Okulun fiziki yapısı,
  • Temizlik,
  • Servis Ağı,
  • Öğretmenin/öğretmenlerin niteliği (çalışma yılı),
  • Maliyet,
  • Yabancı dil eğitimi,
  • İdarecilerin tutumu,
  • Okulun eve olan mesafesi,
  • Okuldaki yemeğin niteliği gibi özelliklere bakarak okul seçmeye çalışırlar.

Bütün bu özelliklerin gözden geçirilmesi okul seçimi açısından çok önemlidir. Ancak yalnız bu özelliklere bakarak anne babaların okulun sunduğu eğitimin niteliğini değerlendirebilmesi pek de mümkün değildir.

Okulun yukarıdaki özelliklerinin pozitif olması, eğitim niteliğinin de “iyi” olacağı yargısını doğursa da anne babalar yalnız bu özelliklere bakarak eğitimin niteliğine dair tam bir sonuca ulaşamazlar.

Bir okulun sunduğu en önemli ürün eğitimdir. Fiziki şartlar, temizlik servis, yemek gibi faktörler eğitimin nitelikli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan yan unsurlardır. Eğitimin niteliğini anlayabilmek için okula pek çok soru sorulabilir.

Sormanız Gereken 10 Soru

Yeni bir ortama girmek, özellikle okula başlamak pek çok çocuk için kaygı verici olabilir. Çocuğun alıştığı bazı kuralları, ortamı ve arkadaş çevresini bir kenara bırakıp farklı bir okulun kurallarına uyması kolay değildir. Çocuğun okula, sınıfa, öğretmenlerine, arkadaşlarına uyum sağlaması gerekir. Hemen hemen her çocuk uyum sürecinde zorluklar yaşar.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ’nde böylesi zorlukların fark edilmesi ve öğrencilerimizin bu zorlukları aşabilmesi için çalışmalar yapılır. Sınıf danışman öğretmenlerimiz, okulumuzdaki psikolojik danışma birimimiz ve rehberlik birimlerimiz tarafından velilerimiz ve öğrencilerimize özel bir uyum süreci planlanır.

Ayrıca rehberlik birimlerimiz, öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişim süreçlerini takip etmektedirler.

Eğitim süreci çocuğun becerilerini geliştiren bir süreçtir. Beceri gelişimi uzun zaman ister. Bir yıllık eğitim programının odaklandığı beceriler, eğitimin bakış açısının tanınmasına yardımcı olacaktır. Örneğin test çözme becerilerine veya yaratıcı düşünme becerilerine odaklanma arasında mutlak fark vardır.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ‘nde her öğrencinin kendine özgü gelişim gösterdiği anlayışı ile öz güveni yüksek bireyler yetiştiriyoruz Çocukların haklarına ve fikirlerine değer veriyoruz. Onların potansiyellerini kullanmaları için yaratıcılıklarını ve araştırma, sorgulama, becerilerini geliştiren çalışmalarla öğrencilerimizi destekliyoruz. Uyguladığınız programlar ile öğrencilerimizin önceliklerini göz önünde bulunduruyoruz. Sınava odaklanmış gruplara özel, sınav hazırlık programlar uyguluyor onların test çözme, algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme, işlem becerilerini geliştiriyoruz.

Ayrıca dil gelişim programlan ile öğrencilerimizin dil edinimini en üst seviyeye ulaştırmalarını sağlıyoruz. Maalesef velilere ne yapıldığını gösterme kaygısı ile okullar öğrenci merkezli olmaktan veli merkezli olmaya doğru ilerliyor. Bu da programların öğrenci ruhundan, ihtiyaçlarından uzaklaşmasına; yetişkin gözüyle tasarlanmış, tek tip ve sıkıcı programlar haline gelmesine sebep oluyor. Öğretmenlikte ne yaptığınız kadar, nasıl yaptığınız önemlidir. Gelişime ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili öğretmenlerle çalışarak uygulamaları en verimli hale getirmeye çalışıyoruz.

Grup eğitiminin en büyük dezavantajlarından biri grubun aynı seviyede algılanması ve seviyenin altında veya üstünde kalan çocukların zorlanmasıdır. Eğitim programının çocuğun ihtiyaçlar ve yapabilirliklerinden yola çıkılarak bireyselleştirilmesi eğitimin niteliğini arttıracaktır. Her çocuk aynı yöntemle eşit derecede öğrenemeyebilir. Çocukların ihtiyacına göre farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması, performanslarını arttıracaktır.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ‘nde kullanılan öğrenme şekilleri, uygulanan envanterler sonucu elde edilen verilere göre belirlenir. Eğitim öğretim faaliyetleri sadece sınıflarda değil, laboratuvarlar, atölyeler sunum salonları, özel tasarlanmış dil beceri sınıflarında ve okul dışı mekanlarda yapılmaktadır. Böylelikle en temel öğrenme şekilleri olan görsel öğrenme, işitsel öğrenme, kinestetik öğrenme ve okuyarak yazarak öğrenme desteklenmektedir.

Ayrıca uygulanan bazı programlarda da öğrenciler performans ve becerilerine göre gruplanarak amaca uygun çalışmalar yapılmaktadır.

Modern eğitim programlarının pek çoğu “yaratıcı birey” yetiştirmeye odaklanır. Yaratıcılık hemen hemen her okuldan veya eğitimciden duyulabilecek bir kavramdır. Yaratıcılık kavramının içinin nasıl doldurulduğu eğitimin niteliği açısından çok önemlidir. Bugünün koşullarında, eğitim ve iş hayatında kendini gerçekleştirebilmenin anahtarlarından bin yaratıcı düşünme becerisidir.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ‘nde yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için kulüp çalışmaları uygulamaktayız. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz proje, sunum, fotoğrafçılık, tiyatro, resim, müzik gibi birçok sanatsal, sportif ve bilimsel çalışmalarla kendilerini ifade etmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz ülkemizde ve yurt dışında düzenlenen prestijli yarışma ve etkinliklere katılmaktadırlar.

Okulların en önemli görevi, çocukların her yönüyle gelişimlerini sağlamaktır. Bu nedenle çok yönlü eğitim modelleri ile öne çıkan okullar başarılı sayılmaktadır.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ eğitim öğretim felsefesini bütüncül olarak planlanmıştır. Bu sayede okulumuza 3 yaşında başlayan bir çocuğun bütünsel gelişim süreci detaylı bir biçimde, adım adım, her sınıf seviyesinde birbirini tamamlayan parçalar şeklinde düzenlenmiştir.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bu programda sosyal faaliyetler ve sportif faaliyetler önem taşımaktadır. Sene başında yapılan yetenek taraması sonucuna göre öğrencilerimizin ilgi ve isteklerine göre kulüpler kurulmaktadır. Kulüplerde yapılan çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel gelişimi desteklemektedir. Kulüp çalışmaları okul programının içerisinde yer aldığı için tüm öğrencilerimizi kapsamaktadır.

Ayrıca hafta sonları da bazı kulüpler özel çalışmalar yapmaktadır Öğrencilerimiz bu çalışmalar sayesinde buz pateninden halk danslarına, dramadan jimnastiğe, tiyatrodan ebru atölyesine, orkestra müzik eğitiminden fotoğrafçılığa, satrançtan English Club’a, robotik kodlamadan TÜBİTAK proje çalışmalarına vb. birçok etkinliğe katılarak kariyer ve donanımlarını arttırmaktadırlar.

En yaygın kullanılan ölçme tekniği olan testler sonucunda yapılan değerlendirmelerde çocuğun performansına odaklanılır. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun eğitimin içeriğinin hangi noktalarını öğrenemediği görülebilir. Çocuk “düşük” bir not aldıysa bunun karşılığı sıklıkla çocuğun daha çok çalışmasıyla ilgili baskı olarak geri dönmektedir. Eğitimcinin uyguladığı yöntem ve tekniklerin, eğitimin içeriğinin çocuk tarafından anlaşılmasına yardımcı olmadığını fark etmesi ve o çocuğun özelinde farklı yöntem ve teknikleri kullanabilmesi eğitimin niteliğini arttırmaktadır.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ‘nde öğrencilerimizin hedeflenen kazanımlara ulaşıp ulaşmadığı farkı yöntemlerle ölçülür ve değerlendirilir. Yazılı sınavlar, deneme sınavları, ünite değerlendirme sınavlarının yanı sıra öğrenci çalışmaları sürekli takip edilir, gözlemlenir. 

Ayrıca öğrenciler; ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla öğrenme sürecinin her aşamasında değerlendirilir. Okulumuz ölçme değerlendirmeden elde edilen bilgileri; veli bilgilendirme toplantıları veli öğretmen görüşmeleri, öğrenci tarafın dan yönetilen portfolyo görüşmeleri ve yazılı raporlarla ilgili taraftarla paylaşır.

Bu değerlendirmeler sonucunda öğretmenlerimiz, öğrencilerin öğrenme sürecine uyumlu yöntem ve tekniklerle süreci yönetirler.

Okulda öğretilmesi amaçlanan bilgi ve beceriler her geçen yıl artmaktadır. Bunun sonucu olarak öğrencinin okulda geçirdiği süre, öğrenmenin gerçekleşmesi ve pekişmesi için yeterli gelmemektedir. Kurslar, sınav hazırlık merkezleri, özel öğretmenler bu açığı kapatmaya çalışır. Bu üçlünün yanı sıra anne babaların çocuklarının ödevlerine yardım etmeleri beklenmektedir. Anne veya babanın eğitimci rolünü üstlenerek çocuğa ders çalıştırmayı denemesi sıklıkla gerilimle sonuçlanır. Anne babanın okulun kendisinden beklediklerinin farkında olması ve bu beklentilere kendini hazırlaması ailedeki bireylerin hayatını kolaylaştıracaktır.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ‘nde yapılan eğitim öğretim çalışmaları öğrencilerin akademik, sosyal, sanatsal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kurgulanmıştır . Ancak eğitim öğretim mekâna ve zamana bağlı kalmaksızın sürekli devam eden bir süreçtir. Bu nedenle okulumuzda başlatılan geliştirilen öğrenme deneyimlerinin devamı, tekrarı kalıcılığı arttıracağından öğrencilerimiz okul dışında da birtakım çalışmalar yapmalıdır. Yapılacak bu çalışmaları düzenlemek, denetlemek ve de yönlendirmek adına velilerimizden bir eğitimci kimliğine bürünmelerini değil bir ebeveyn olarak desteklerini beklemekteyiz. Ayrıca velilerimize yaptığımız bilgilendirme toplantıları ve destek eğitimleri ile onların eğitim öğretim topluluğumuzun bir parçası olmalarını sağlamaktayız.

Okullar sadece öğrencilerin eğitim gördüğü yerler değildir. Eğitim ve öğretim sürecinin doğru yürütülmesi çok önemlidir. Topluluklar arasında çeşitli farklılıklar yaşanabilir. Okul topluluğunda da ortak bir dilin oluşması, güven ortamının temin edilmesi çok fazla önem taşır. Bu nedenle iletişim kazalarının olmaması için öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanların ilişkilerinin temelinde doğru iletişim yatar. Aileler çocukların ilk öğretmenleridir ve okula başlayana kadar çocuklarının gelişim ve eğitimlerinden birinci derecede sorumludurlar.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ‘nde çeşitli yollarla öğrencilerimizin gelişimlerini ve eğitim sürecindeki durumlarını velilerimizle paylaşınız. Eğitim öğretim yılı başında veli bilgilendirme toplantıları yaparız. Bu toplantılarda velilerimize, öğrencinin bulunduğu sınıf seviye- sinde yapılacak tüm uygulama ve programları görsel destekli sunumlarla anlatırız. Ayrıca her dönem yaptığımız ara değerlendirme toplantılarında da öğrencilerimizin durumlarını, öğretmenlerimiz velilerimize birey- sel olarak aktarır. İsteyen velilerimiz randevu ile yıl içinde önceden belirlenmiş saatlerde branş ve rehber öğretmenlerimizle özel görüşmeler gerçekleştirebilir. Velilerimiz, dijital otomasyon programımız sayesinde (cep telefonlarına yükledikleri uygulamayı veya web sitemizdeki öğrenci bilgi sistemini kullanarak) ihtiyaç duyulan her türlü bireysel öğrenci bilgisine ulaşabilmektir. Yine bu otomasyon programımız ile velilerimiz ödev kontrollerinden yemekhane menülerine, öğrenci sağlık durumundan hafta sonu etüt bilgilerine, ayrıntılı analizli sınav sonuçlarından günlük ders programına ve daha birçok bilgiye ulaşabilmektedirler.

Okullarda kullanılan eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Bazı özel okullar ise akademik danışman, ölçme değerlendirme uzmanı, eğitim koordinatörü, program geliştirme uzmanı gibi kadrolara yer vererek kendi programlarını yeniden yapılandırmaktadır. Okulun eğitim programına yatırım yapıyor olması çok önemlidir. Programının revize olması, işleyen yanlarının tutulması, işlemeyen yanların geliştirilmesi okullarda sürekli devam eden bir süreçtir. Program geliştirme olarak tanımlanan bu süreci nitelikli bir şekilde yapan okullardaki eğitimin niteliği daha kaliteli olacaktır.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ‘nde eğitim programlarının temelini zenginleştirilmiş Mili Eğitim müfredatı oluşturmaktadır. Ayrıca bu müfredata ek olarak, akademisyenlerden oluşan ekiplerden danışmalık hizmetleri alınmaktadır. Ölçme değerlendirme uzmanı olan rehber öğretmelerle çalışmaktayız. Eğitimimizin niteliğini arttırmak ve en iyiye ulaşmak için sürekli ar-ge çalışmalar yürüten dinamik idari yönetici kadrosuna sahibiz. Okulumuzun eğitim programlarına katkı sağlayacak her türlü materyal, uygulama, alt yapı, süreç geliştirme ve ar-ge çalışmalarına yatırımlar yapmaktayız. Okulumuzun Yönetim Kurulunun da alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerden oluşması, okulumuzun eğitim öğretime olan bakış açısını olumlu yönde etkileyen unsurların başında gelmektedir.

Akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünler sınıf ortamında kendilerine yer buldu. Teknolojiden etkili bir şekilde yararlanma, sadece teknolojik araç gereç kullanma anlamına gelmemektedir. Modern hayatın bir parçası olan sosyal medya araçlarını, öğrenmeyi destekleyici biçimde kullanan okullar çocuklar için daha keyifli hale gelmektedir. Teknolojiyi etkili bir okul ve öğrenme ortamı yaratma amacıyla kullanmak çocuğun modern dünyanın beklentilerine uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ, öğrencilerine dijital eğitim materyalleri zengin, teknolojik alt yapısı yüksek olan akılı tahtaların bulunduğu sınıflarda, robotik kodlama atölyeleri, bilgisayar laboratuvarları gibi birçok donanımlı laboratuvarlarda ve 3D salonunda eğitim vermektedir.

Ayrıca öğrenci, öğretmen ve velilere düzenlenen teknolojinin sağlıklı kullanılması, sosyal medya kullanımı ve zararlı yönleri, ekran bağımlılığı vb. eğitim seminerleri sayesinde etkili ve yararlı teknoloji kullanımı hakkında bilgiler paylaşmaktadır. Böylelikle okulumuz modern dünyanın beklentilerine uyum sağlayan ve dijital ortamlarda doğru ve güvenilir öğrenme ortamı sunan bir okul olmaktadır.